Srijeda, 27. Siječanj 2021
Neuigkeiten

TREND CIJENE TOVLJNIKA NA NJEMAČKOJ BERZI (2002. -2020.)

TREND CIJENE TOVLJENIKA NA NJEMAČKOJ BERZI (2002.2020.)

Može li proizvodnja tovljenika biti posao budućnosti?

Poljoprivredna proizvodnja u Hrvatskoj i Srbiji odvija se uglavnom na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima koja čine dio agrarne strukture cjelokupnog poljoprivrednog sektora. Zbog činjenice da se ovakve proizvodne jedinice promatraju kao nosilac razvoja poljoprivrede u obje države, neophodne su promjene u vođenju gazdinstva uz konstantnu edukaciju proizvođača i prihvatanje modernih tehnologija u proizvodnji. Ove promjene se prije svega odnose na vođenje gazdinstva u smislu praćenja ekonomičnosti jer se samo na taj način mogu postići očekivani ekonomski rezultati koji su usporedivi s visokorazvijenim poljoprivrednim zemljama EU. Jedno porodično poljoprivredno gazdinstvo treba posmatrati kao preduzeće čije se poslovanje temelji na radu gotovo svih članova porodice, a vlasnik gazdinstva treba preuzeti ulogu preduzetnika/menadžera, jer bez dobrog farmerskog menadžmenta neće biti ni dobrih proizvodnih rezultata! Prije prikazivanja ekonomske analize poslovanja gospodarstva moraju se postepeno obraditi ključna područja menadžmenta nabaviti prase za tov. Drugi problem je što mali proizvođači ne prate trendove i tehnološka dostignuća koja bi mogli primijeniti na svojim gazdinstvima u svojim objektima i time povećati rentabilnost svoje proizvodnje. Ekonomičnost proizvodnje tovljenika zavisi od toga kolike se cijene mogu postići prodajom svježeg mesa i prerađevina te posebno o nabavnoj cijeni svinja za klanje, ali i prasadi za tov. Drugi dio uspješne ekonomičnosti u tovu svinja leži u visokim prosječnim dnevnim prirastima (> 900 g/dan) i dobroj iskoristivosti hrane, odnosno konverziji (< 2,7 kg/kg prirasta), te vitalnoj, otpornoj i snažnoj prasadi.

Svinjogojstvo je u Njemačkoj, Holandiji, Danskoj i Austriji strateška grana i izvozni proizvod, dok je Hrvatska na samom dnu evropskih zemalja što se tiče ove stočarske proizvodnje. Za razliku od Hrvatske čiji je indeks samodovoljnost < 50 %, indeks samodovoljnosti Srbije po pitanju svinjskog mesa je oko 100 %. S obzirom na broj stanovnika, Hrvatska je na žalost postala najveći evropski uvoznik svinjetine, pa je tako svaki drugi zaklani tovljenik zapravo uvozni, a odnos uvoza i izvoza se kreće 91 : 9 kroz višegodišnji period. Također, tržište svinjskog mesa i u Hrvatskoj i u Srbiji je neuređeno jer nema jedinstvene berze za tovljenike i najvećim se djelom oslanja na Njemačku berzu (VESG – Vereinigung der Erzeugergemeinschaffet für Vieh und Fleisch), Udrugu proizvođačkih grupa za stoku i meso koja definiše otkupne cijene tovljenika (odnosno tople polovice i prosječne mesnatosti od 57 %), na bazi sedmice (objava petkom). Važan sistem klasifikacije tovljenika na liniji klanja je AutoFom, koji se temelji na mjerenju omjera mišića i slanine te postotku masti i mesa, a koji će biti opisan nešto kasnije. Kada potražnja za svinjama iz klaonica poraste i premaši ponudu, raste i cijena svinja, i obrnuto, kao što je nedavno bio slučaj u Njemačkoj, zemlji s najvećom proizvodnjom svinja na nivou Evrope.

Tov svinja predstavlja jednu od najintenzivnijih grana stočarstva gdje se obrt kapitala kreće 3,0 – 3,5 u jednoj godini. Tov svinja kako u Hrvatskoj tako i u Srbiji se uvijek nalazio u određenoj mjeri pod utjecajem neodređenih faktora poslovanja jer je relativno često dolazilo do tržišnih disproporcija u cijenama mesa i žive stoke. Prikaz broja krmača najbolji je pokazatelj stanja u sektoru svinjogojstva jer je to baza proizvodnje svinjskog mesa. Svinjogojskom se proizvodnjom bave sve zemlje EU. Struktura svinjogojske proizvodnje razlikuje se u zemljama EU ne samo po broju životinja već i po veličini farmi te organizaciji tehnološkog procesa na famama. Ova je razlika u značajnoj mjeri naglašena posmatra li se na razini „starih“ odnosno „novih“ zemalja. U većini „starih“ zemalja radi se o relativno većim proizvodnim jedinicama i efikasnoj organizaciji proizvodnog procesa na farmi dok većina „novih“ članica prolazi proces restrukturiranja i prilagođavanja novim uslovima zbog čega kod njih dolazi do značajnih promjena u ovoj proizvodnji. Proizvodni sistemi organizovani su u zemljama EU na način da je dijelom odvojen tov od proizvodnje prasadi ili postoje različiti oblici veze između jedinica za proizvodnju prasadi i tov svinja.

 

                                                                                                            

Slika 1. Broj krmača po regijama Evrope (Eurostat),                                                          Slika 2. Geografska distribucija zaklanih svinja 2015 - 

1 tačka = 1.000 krmača;                                                                                                                    2019. (000 t toplih polovica);

Izvor: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfsca-che/3688.pdf               Izvor: https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardPig-meat/PigmeatProduc...

Kretanje prosječne cijene (€) tople polovice na bazi 57 % mesnatosti prikazano je na slici 3 u periodu 2002. – 2020. godine. Crvenom bojom je na slici naglašena pojava SARS-CoV-2 pandemije kao i njen uticaj na strmoglavi pad otkupne cijene tovljenika koji je doveo do velikih problema na nivou cijele Evrope. Uopšteno iz slike je vidljivo kako je otkupna cijena imala trend rasta u periodu 2002. – 2014. godine kada počinju veće oscilacije u cijeni. Sljedeće što je uočljivo je da je rast cijena uslijedio početkom 2016. i trajao je do polovine 2017. godine kada ponovo počinje padati. Nakon određenog višegodišnjeg perioda pada cijena svinjskog mesa koji je posebno ugrozio svinjogojsku proizvodnju tokom 2018. godine, uslijedilo je iznenađujuće povećanje cijena svinjskog mesa početkom 2019. godine. Ovo povećanje cijene svinjskog mesa vidljivo je bilo i tokom cijele 2019. godine i postalo je globalnog karaktera, a kao glavni razlog za isto može se smatrati pojava afričke svinjske kuge (ASK) u Kini i povećani kineski uvoz svinjetine. Ovo se posebno izrazilo u zemljama EU zbog trgovinskog sukoba između SAD-a i Kine, zbog čega je Kina povećala uvoz iz EU na štetu uvoza iz SAD-a. Cijene tovljenika u prvim sedmicama 2019. bile su stabilne uz blagi pad u prvom mjesecu kao posljedica „januarske rupe“ koju karakteriše slabo poslovanje na tržištu mesa i prehrambenih namirnica te tržište bogato zalihama. Cijene su ostale stabilne i u drugoj polovini 2019. godine kao odgovor za povećanu potražnju klaonica za svinjama. Takođe oko uskršnjih praznika i prvog maja dolazi do porasta cijene zbog veće potražnje za svinjskim mesom. Najveće vrijednosti porasta cijena polovica postignute su u drugom dijelu 08/2019 kada je došlo do povećane potražnje za svinjetinom, kao i smanjenja visokih ljetnih temperatura koje su omogućile postizanje optimalnih rezultata u tovu.

Slika 3. Trend kretanja cijene tovljenika prema Njemačkoj VEZG berzi u periodu 2002. – 2020. godina

Izvor: Autor prema https://www.pig333.com/markets_and_prices/germany_3/

Iako je došlo do povećane potražnje za svinjskim mesom nije za očekivati povećanje obima svinjogojske proizvodnje u EU, prije svega zbog ograničenja koja su uspostavljena kroz EU zakonodavstvo o zaštiti životne sredine i sve većim očekivanjima društva prema zaštiti životinja. Dakle na prihvaćeno zakonodavstvo, povećanje obima proizvodnje nije realno za očekivati i zbog činjenice da je Rusija objavila kako je postigla samodovoljnost u proizvodnji svinja, a i Kina kao najveća uvoznica svinja iz EU radi ubrzano na tome. Tako je kineska korporacija „Muyuan Foods“ pristupila izgradnji farme kapaciteta 84.000 krmača na nekoliko spratova koja ima za cilj proizvesti 2,1 milion svinja godišnje. Ruski planovi su da se proizvodnja s 4 mil. tona svinja u 2019. godini do 2025. godine poveća na 6 mil. tona, a da je plan vrlo blizu realizacije govori i činjenica da je Rusija u 2020. godini prestala s uvozom svinjetine i to prvi put nakon 30 godina.

Među glavnim proizvođačima svinjetine u EU, ako se gleda odnos 2019./2018. godina, samo su Španija (+1,33 %) i Holandija (+4,20 %) povećale proizvodnju, a pad je nastavljen u Njemačkoj (-2,61 %) I Danskoj (-6,89 %). Španija je iskoristila svoj položaj prema azijskim tržištima i nastavila je s povećanjem proizvodnje. Udio hrvatske proizvodnje svinjetine na evropskom tržištu je zanemariv i iznosi svega 0,3 % pa nije ni čudno što je Hrvatska pored nesređenog tržišta postala najveći uvoznik svinjetine. Kada bi se Hrvatska posmatrala kao zemlja izvan EU bila bi 8. najveće izvozno tržište za svinjsko meso i proizvode iz EU. Od ukupnog broja od 146 miliona svinja na nivou EU slika 4 prikazuje udio najvećih proizvođača svinja u 2019. godini na nivou EU prema navodima EU komisije.

                                  

                                                             Slika 4. Vodeći proizvođači svinjetine na nivou EU u 2019. godini

                                  Izvor: Autor prema https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652044/EPRS_BRI(2020)652044_EN.pdf

Godine 2017. u sklopu EU se nalazilo oko 146 miliona svinja. Samo dvije godine kasnije broj je smanjen za 3 miliona svinja i trend će se vjerojatno nastaviti, a tome će doprinijeti i trendovi koji se odvijaju na velikim tržištima kao što su Rusija i Kina.

                                                

                            Slika 5. Proizvodnja svinja najvećih proizvođača u EU tokom 2019. godine u odnosu na 2018. godinu

                           Izvor: Autor prema https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardPigmeat/PigmeatProduct...

EU ima izrazit suficit vanjsko trgovinske ravnoteže svinjskog mesa. Tokom 2016. godine uslijedilo je značajno povećanje izvoza svinjskog mesa (+23 %), nakon čega je u 2017. i 2018. godini uslijedila stabilizacija izvezenih količina. U 2019. godini uslijedilo je povećanje izvoza za +20,2 % u odnosu na 2018. godinu. Kao najvažnije destinacije za izvoz svinjskog mesa iz EU su Kina, Japan, Južna Koreja, Filipini i Hong Kong (72% svih količina), od čega je izvoz u Kinu prijašnjih godina zauzimao oko 35 % svih izvezenih količina, dok je u 2019. godini iznosio > 40 %.

Okolnosti su se promijenile pojavom pandem-ije COVID-19 virusa koji je prouzrokovao tektonske poremećaje u svim granama ekonomije u cijelom svijetu, posebno u svinjogojstvu EU. Iako je sam početak epidemije bio praćen povećanom potražnjom svinjskog mesa na tržištu, nakon Uskrsa 2020., situacija se drastično počela mijenjati. Navedena epidemija je dovela do zatvaranja farmi te drastičnog smanjenja broja turista, otkazivanja sajmova i porodičnih poslova, što je sve prouzrokovalo tešku situaciju na tržištu svinja. Situacija se dodatno pogoršala kada je virus COVID-19 ušao u jedan veliki klaonički sistam Njemačke (Tönnies Group) te su pogoni zatvoreni („lock down“), na neko vrijeme što je stvorilo velike viškove svinja na tržištu. Pojava ASK u Njemačkoj samo je dodatno pogoršala situaciju sa izvozom i velikim viškovima na tržištu.